Privacy Statement

Privacy statement

Datum laatste wijziging: 12-7-2018

De Blue Jeans Big Band verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij u hierover informeren en antwoord geven op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van deze gegevens.

 Allereerst definiëren we de begrippen “persoonsgegevens” en “verwerken”

Persoonsgegevens: Dit betreft alle informatie die direct over iemand gaat of die naar een persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Verwerken: Dit betreft alles wat er gedaan kan worden met persoonsgegevens. Voorbeelden zijn het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens.

 Welke gegevens verzamelen wij, en waarom?

Wij verzamelen gegevens van de leden, invallers en potentiele opdrachtgevers die telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Het gaat het hier om contactgegevens, zoals:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • mailadres en (mobiel) telefoonnummer

Wij verzamelen deze persoonsgegevens met als doel het communiceren met leden, invallers en (potentiële) opdrachtgevers over repetities, optredens en andere activiteiten van de Bluejeans Big Band.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een goed beveiligde elektronisch bestand dat centraal beheerd wordt. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de bestuursleden en administratieve medewerkers. Alle bestuursleden en administratieve medewerkers van Blue Jeans Big Band hebben een geheimhoudingsplicht. 

De Blue Jeans Big Band verstrekt uw gegevens niet aan andere derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de Blue Jeans Big Band daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Indien iemand om uw contact gegevens vraagt zullen wij die niet verstrekken, maar u zelf de mogelijkheid geven contact met die persoon op te nemen zo u dat zou willen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bijvoorbeeld tot het einde van het lidmaatschap of het niet langer beschikbaar zijn als invaller of indien u te kennen geeft niet meer als oud lid te willen zijn geregistreerd.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene kunt u een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren en verwerken. Verzoeken tot inzage en eventuele wijziging of verwijdering van uw gegevens, kunt u richten aan info@bluejeansbigband.nl, .

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door de Blue jJeans Big Band, dan kunt u contact met ons opnemen via info@bluejeansbigband.nl.

Blue Jeans Big Band wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen

Indien noodzakelijk kan Blue Jeans Big Band besluiten haar privacy statement te wijzigen. De meest actuele versie kunt u te allen tijde inzien op onze website :www.bluejeansbigband.nl

Deze versie is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2018.